صدیقه  غلامرضایی

صدیقه غلامرضایی

مدرس دوره برنامه نویسی

-


•    مسلط در برنامه نویسی c# 
•    آشنایی با Design /Architectural Patterns  شامل MVP، MVC، MVVM
•    آشنایی با مفاهیم شی گرایی 
•    آشنایی با Multithreading و مکانیزم های همزمانی بانک اطلاعاتی 
•    آشنایی از انواع تکنولوژی هیا وب ز جمله  CSS، XHTML ، Ajax  ، Java Script ، JQuery، XML و همچنین زبان های سرور ساید  PHP و  ASP 
•    تجربه کار در محیط کار  SQL Server
•    تسلط بر برنامه نویسی  T-SQL
•    تسلط برا ی ADO.NET 
•    آشنایی با مهندسی لایه یی و مستند سازی با استفاده از  UML 
 

•    کارشناسي  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه شریعتی تهران 
•    کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز 
 


•    مسلط در برنامه نویسی c# 
•    آشنایی با Design /Architectural Patterns  شامل MVP، MVC، MVVM
•    آشنایی با مفاهیم شی گرایی 
•    آشنایی با Multithreading و مکانیزم های همزمانی بانک اطلاعاتی 
•    آشنایی از انواع تکنولوژی هیا وب ز جمله  CSS، XHTML ، Ajax  ، Java Script ، JQuery، XML و همچنین زبان های سرور ساید  PHP و  ASP 
•    تجربه کار در محیط کار  SQL Server
•    تسلط بر برنامه نویسی  T-SQL
•    تسلط برا ی ADO.NET 
•    آشنایی با مهندسی لایه یی و مستند سازی با استفاده از  UML