میثم  ایجادی

میثم ایجادی

مدرس دوره های شبکه

-

 

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبكه های کامپیوتری – دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی تكنولوژی نرم افزار – دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر
  • کاردانی مهندسی نرم افزار – دانشگاه آزاد 

تدریس دوره های 
Network+
Security +
CCNA