علی مایین

علی مایین

مدرس دوره های امنیت و شبکه

 • مشاور مدیر عامل جهت برگزاری دوره های کوتاه آموزش های تخصصی و بین الملل، موسسه تیام سان HSE تهران
 • طراحی و پیاده سازی سامانه موتور جستجوگر جورنال های علمی و مدیریت مالی خرید،برای شرکت Sandy Road Co. دوبی
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار برش بهینه طولی مواد صنعتی، برای شرکت طرح و ساخت، تهران 
 • طراحی سامانه های کتابخانه دیجیتال و آرشیو نرم افزاری الکترونیکی، برای دانشگاه بین المللی چابهار

امنیت و شبکه

کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتر و امنیت اطلاعات دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی جواهر لعل نهرو، حیدر آباد، هندوستان

 • Security+
 • CEH
 • Linux Assembly for Hackers
 • Hacking Webservers
 • RHCE
 • Linux Server Hardening
 • Wireless Security
 •  CISSP

 

 • Microsoft Corporation, CA, USA [Apr-2012]
 • https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx Transcript ID: 99662 || Access Code: am09031D6402
 • Microsoft® Certified IT Professional (MCITP)
 • Microsoft® Certified Technology Specialist (MCTS) 
 • Microsoft® Certified Solutions Associate (MCSA) Cert. No: D723-8647
 • Windows® 7, Configuration, Cert. No: D686-4544
 • Win Server® 2008 Applications Infrastructure, Cert. No: D685-0220
 • Win Server® 2008 Active Directory, Cert. No: D682-0835
 • Win Server® 2008 Network Infrastructure, Cert. No:D683-8620
 • REDHAT USA, Inc. [Feb-2012]
 • https://www.redhat.com/wapps/training/certification/verify.html Certificate Number: 120-027-602
 • Redhat Certified System Administrator - RHCSA (RH124, RH135) on RHEL 6.0,EX200 
 • Redhat Certified Engineer - RHCE (RH255) on RHEL 6.0, Exam EX300
 • Certificate of Redhat Enterprise Virtualization Administrator - RHCVA
 • Certificate of Redhat Enterprise SELinux Policy Administration – RHCSS
 • Certificate of Redhat Enterprise Directory Services and Authentication – RHCSS
 • Certificate of Redhat Enterprise Security: Network Services - RHCSS
 • EC-Council India authorized center. (http://entersoft.co.in/) [March-2012]
 • Certificate of Ethical Hacking - CEH ver7.0
 • Certificate of Security Analyzer - ECSA
 • Certificate of Web Application Penetration Testing - WAPT 
 • Certificate of SECURE CODING – CSC
 • Aptech IT Training World Wide Corporation  at Sharif Technological University, Tehran, Iran
 • Certificate of Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP
 • J2EE Programming, JSP and Struts, J2EE Application Design, EJB2.0, Core XML, Java XML web Services, JMS
 • Advance Java Programming., C# Programming, C#.NET Win Forms
 • C++ Programming., HTML, DHTML, XHTML, CSS, JavaScript, SQL Server
 • Certificate of Fixing Computer Electronic Circuits and A+ Skills, at Technical & Vocational training Organization, Tehran, Iran. [Nov-2002]

-