شادی زارعیان

شادی زارعیان

کارشناس امنیت و مدرس دوره های امنیت و شبکه

-

 • تحلیلگر فنی

 • تحلیل و آنالیز امنیتی Vulnerability Assessment و محاسبه ریسک (CVSS)

 • کارشناس آزمون نفوذ

 • متخصص واکنش به رخدادها

- کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری گرایش امنیت اطلاعات- دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

 • تحلیلگر فنی

 • تحلیل و آنالیز امنیتی Vulnerability Assessment و محاسبه ریسک (CVSS)

 • کارشناس آزمون نفوذ

 • متخصص واکنش به رخدادها

 • +Network
 • +Security
 • MCSE
 • PWK
 • CEH

-