بهنوش سعیدی

بهنوش سعیدی

کارشناس امنیت

-

 • پژوهش و بررسی استاندارد­های خانواده 27000ISO
 • استانداردهای مرتبط در زمینه­ ارزیابی و مدیریت مخاطرات
 • مدیریت کنترل پروژه
 • فرآیندهای رسیدگی به رخداد
 • متدولوژی های تست نفوذ
 • تحقیق و بررسی و مقایسه نرم افزار­های بومی و غیربومی ارزیابی مخاطرات
 • بررسی ومطالعه استاندارد­های:
 • ISO 31000
 • NIST SP 800-30
 • OCTAVE
 • ISO 27005

•    کارشناس مهندسی صنایع 

 • پژوهش و بررسی استاندارد­های خانواده 27000ISO
 • استانداردهای مرتبط در زمینه­ ارزیابی و مدیریت مخاطرات
 • مدیریت کنترل پروژه
 • فرآیندهای رسیدگی به رخداد
 • متدولوژی های تست نفوذ
 • تحقیق و بررسی و مقایسه نرم افزار­های بومی و غیربومی ارزیابی مخاطرات
 • بررسی ومطالعه استاندارد­های:
 • ISO 31000
 • NIST SP 800-30
 • OCTAVE
 • ISO 27005