دوره های سازمانی کلیک

دوره های ویژه سازمانی

تغییر و تحول دنیای امروز در عرصه های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات بیشتر خودنمایی می کند. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد انجام کار در سازمان ها، نیاز دارد تا مهارت های مرتبط و درحال تغییر را فرا بگیرد. از طرفی در برخی موارد، نبود نیروی انسانی متخصص سازمانها را ملزم به جذب نیروی مستعد و تربیت این افراد برای نیل به اهداف عالی سازمان می نماید.

امروزه سازمان ها نیاز به آموزش و بهسازی توانایی های نیروی انسانی را به خوبی درک می کنند. این موضوع نیازمند این است که با مشاوره و تحقیق، مسیر آموزشی کارشناسان سازمان به نحوی طراحی و اجرا گردد تا بیشترین اثربخشی و رضایت را به همراه داشته باشد.

 • هماهنگی دوره
 • برگزاری دوره
 • برگزاری آزمون دوره
 • ارزیابی دوره
 • نیازسنجی آموزشی
 • ارائه مسیر راه آموزشی
 • ارائه گانت آموزشی
 • معرفی دوره آموزشی متناسب با توانایی مورد نیاز
 • پیشنهاد دوره متناسب با نیاز و زمان

 • دلیل نیاز به این دوره:
  • عدم وقت کافی جهت حضور در دوره ها و کسب آموزش های جدید
  • نیاز به اخذ تصمیم گیری و دانش به روز جهت مقابله با چالش های امنیتی
 • راهکار ما:
  • دوره های خلاصه شده مدیریتی و خاص
 • دلیل نیاز به این دوره:
  • نیاز به دانش مدیریتی امنیت
  • نیاز به دانش فنی جهت ارتباط با دیگر واحدها
 • راهکار ما:
  • دوره های خاص جهت آشنایی با راهکارها و تجهیزات بروز امنیتی
  • دوره های تخصصی مرتبط با پروژه/دپارتمان
 • دلیل نیاز به این دوره:
  • نیاز به دانش کاربردی/عملیاتی
 • راهکار ما:
  • دوره های تخصصی پایه
  • دوره های تخصصی متناسب با شغل
 • دلیل نیاز به این دوره:
  • عدم آگاهی از ساده ترین مسائل امنیت
  • بیشترین ریسک و خطر برای امنیت سازمان
 • راهکار ما:
  • دوره های امنیت عمومی
  • دوره های آگاهی رسانی

تماس با ما