اینترنت اشیا

اینترنت اشیا تکنولوژی است که در به شدت در حال توسعه است.