Big Data

کلان‌داده، ، دارایی‌های داده‌ای‌اند بسیار انبوه، پرشتاب و/یا گوناگون که نیاز به روش‌های پردازشی تازه‌ای دارند تا تصمیم‌گیری، بینش تازه و بهینگی پردازش پیشرفته را فراهم آورند. در کلان داده، داده های مختلف و با اهمیتی مورد پردازش قرار می گیرند. از همه مهم تر نتایج و تحلیل های انجام شده بر روی داده است که حساسیت آن ها را افزایش می دهند.